Aktieägaravtal

Vi har väl utformade aktieägaravtal som anpassas till er situation. Vi erbjuder ett personligt möte där alla bestämmelser i avtalet diskuteras. Vi vill att ägarna ska förstå vilken effekt avtalet får vid framtida konflikter/ händelser. Ett bra aktieägaravtal undviker tvister och skapar trygget i relationen mellan ägarna. Det finns ett flertal frågor som är viktiga att diskutera såsom beslutsfattande, värdering av aktier, fördelning av överskott i verksamheten, förbud mot konkurrerande verksamhet, bodelningar, dödsfall.

Bestämmelserna i aktieägaravtalet kan kombineras med hårda sanktionsregler. Exempelvis höga vitesbelopp om part missköter sig och inte rättar sig inom viss tid, även inlösen av aktier till reducerat pris. Avtalet ska dock anpassas till er situation.

Aktieägaravtalen fokuserar huvudsakligen på att skydda minoritesägarna från att bli utestängda från viktiga beslut. Avtalen kan framstå som komplicerade men vi ska göra vårt bästa för att förklara hur avtalen fungerar.

Vi erbjuder ett reducerat pris till våra lagerbolagsköpare, 4 900 kr + moms.

Osämja mellan ägarna

Vi har flera års erfarenhet av att medla mellan ägare som har hamnat i konflikt. Konflikterna uppstår huvudsakligen när parterna inte har upprättat aktieägaravtal. Ett undertecknat aktieägaravtal tvingar parterna att förhandla.

Aktiebolag utan aktieägaravtal

Denna situation är extremt ofördelaktig för en minoritetsägare. Aktiebolagslagen har regler som skyddar småägare men dessa är ofta verknings-lösa. En minoritet kan utse en granskare, kräva en viss utdelning av vinsten även kräva att alla aktier ska behandlas lika. Trots detta kan majoriteten manövrera ut minoriteten på ett enkelt sätt.