Beställ ditt aktiebolag

För att göra en beställning, fyll i nedanstående formulär. När beställningen är slutförd kommer ett bekräftelsebrev att skickas till din e-postadress. Är du redan kund sedan tidigare? Logga in för att beställa bolag.

Beställare


När ni som kund köper en tjänst av Startabolag AB så samtycker ni till att vi får hantera era personuppgifter för att kunna leverera beställd tjänst.

Som kund hos Startabolag kan du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar vi vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.

Vi har tecknat biträdesavtal med samtliga parter som behandlar våra personuppgifter vilket innebär att personuppgifterna skyddas mot tredje part. Vi kallar dessa företag ”Tjänsteleverantörer” och de agerar som våra personuppgiftsbiträden. Med tjänsteleverantörer menar vi exempelvis tillhandhållande av bokföringsprogram, e-signaturer eller datalagringstjänster. Detta gäller dock inte Bolagsverket och Skatteverket.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Hjälp

Pris lagerbolag

7 420 kronor + moms 1 530 kr (Bolagsverkets avgifter med 3 400 kronor ingår i priset.)

Beställare

Här anger ni beställarens kontaktuppgifter. Efter avslutad beställning kommer en bekräftelse samt löpande uppdateringar kring beställningen att skickas till dennes e-postadress.

Beställningen avser

Här väljer man typ av bolag samt eventuella tilläggstjänster.

Betalning

Alla kostnader kring bolagsbildandet kan antingen faktureras beställaren eller till det nya bolaget.

Bolagsuppgifter

Här fyller Ni i namnförslag på bolaget. Namnet måste klart kunna särskiljas från andra företag, varumärken eller släktnamn. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsord för att minska risken att namnet inte skall gå igenom hos Bolagsverket. Fyll gärna i tre namnförslag.

Bolagets Verksamhet

Bolagets verksamhet skall beskrivas i stora drag. Lämpligt är att ange om det rör sig om detaljist- eller partihandel när man skall sälja varor, samt vilka typer av varor det gäller. Vid försäljning av tjänster bör det beskrivas vilka, samt hur dessa tillhandahålls. Observera att en alltför allmän beskrivning av verksamheten kan rendera i ett nedslag från Bolagsverket.

Räkenskapsår

Här väljer ni önskat räkenskapsår för ert bolag.

Bolagets Adressuppgifter

Ange den adress som ditt bolag skall ha. Ni kan använda befintlig adress som är kopplad till er användare eller ange en annan adress.

Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst en ledamot och en suppleant. Suppleant behöver endast utses om styrelsen består av mindre än tre ledamöter. Minst halva antalet ledamöter skall vara bosatta inom EES - i princip EU med några tilläggsområden (Isle of Man, Jersey, Norge, Gibraltar, Island, Guernesey samt Liechtenstein). Reglerna är även tillämpliga på VD och suppleant. Person som är bosatt utanför Sverige skall bifoga passkopia. Det finns inget krav att utse VD (endast i publika bolag).

Vilka skall äga aktierna?

Här anges aktieägarna. Aktiekapitalet är 2500 aktier á 10 kr (25 000 kr). Om aktiebolaget skall ägas av ett annat bolag (juridisk person) behöver vi organisationsnummer samt firmatecknare.

Revisor

Här väljer ni revisor till ert bolag kanske någon Ni har arbetat med tidigare. Om inte så rekommenderar vi en revisor ni kan kontakta.

Här är revisorn huvudsakliga uppgift:

Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn utses av aktieägarna.

En revisor skall självklart även vara ett stöd för dig som företagare. En god kontakt med sin revisor är en god investering för framtiden.

Generalfullmakt

Här väljer ni vem som ska företräda bolaget under tiden Bolagsverket handlägger ärendet. Vanligtvis är det brukligt att firmatecknaren innehar fullmakten. Om det har valts flera ledamöter så kan det vara lämligast att den person som har tid till förfogande att utföra ärenden får fullmakten - öppna konton, teckna andra avtal etc.

Övriga upplysningar

Om ni har andra önskemål, t.ex. särskilt räkenskapsår, särskild hembudsklausul, info om kompanjonsavtal, fullständig namnprövning etc. etc.

Skatte- och Avgiftsanmälan

Företag som bedriver eller som avser att bedriva näringsverksamhet kan få F-skattsedel. För den som får F-skattsedel utfärdas också ett F-skattebevis. Har ni F-skattsedel betalar du själv in preliminär skatt och sociala avgifter. Om ni har F-skattsedel ska du visa upp F-skattebeviset för den som anlitar dig.

- Moms
Utgå ifrån att er verksamhet är momspliktig. Undantag finns dock så som t.ex. sjukvård, tandvård och social omsorg, viss utbildning bank- och finansieringstjänster.

- Arbetsgivare
Vid beräkning av antal anställda skall även styrelseledamöterna räknas, om de ska få lön från företaget.

- Budget
Skattemyndigheten kräver en resultatbudget för bolagets första räkenskapsår dvs fram till första bokslutsdag. Vi kommer att kontakta er för att gå igenom vissa kostnadsposter.