Vår integritetspolicy

Så här skyddas dina personuppgifter

Bolagsverket är skyldig enligt lag att tillhandhålla och sälja vidare vissa av våra personuppgifter till tredje part. Skatteverket har även skyldighet enligt lag att tillhandahålla viss information till tredje part. Övriga myndigheter som har rätt att ta del av våra lagrade personuppgifter i enlighet med stöd av lagen är undantagna och inget som vi kan styra över.

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling.

Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal hos Startabolag AB vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

Åtgärder i driftsmiljöer

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter.

Överföring av dina personuppgifter

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan kan kräva att dina personuppgifter i slutskedet överförs till och/eller lagras på en destination utanför ditt hemland, oftast Norge, Schweiz eller Luxemburg. Överföring av data till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om att de är tvungna att tillämpa av EU-kommissionen godkända klausuler gällande skyddet för den personliga integriteten. Du hittar lista över godkända tredje länder och standardklausuler på EU-kommissionens hemsida och på Datainspektionens hemsida om överföring av data till tredje land.

Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter Startabolag AB behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål). Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Ändring och borttagning av personuppgifter

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss och återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.Kontakta oss

Vi strävar alltid att kunna ge dig enkel och korrekt information om hur vi hanterar och använder dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter går det bra att kontakta oss via e-post till per@startabolag.com. Det går även bra att ringa oss på 08-54 54 54 54.

Läs mer om GDPR

Om du vill läsa mer om datalagring på nätet finns mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR) hos Datainspektionen.