Likvidera aktiebolag

Likvidera aktiebolag

Man startar aktiebolag enligt ett regelstyrt förfarande och meningen är oftast att företaget ska finnas på obestämd tid. Det måste dock finnas ett regelverk som anger hur ni ska avveckla eller likvidera aktiebolag.

Tvångslikvidation av aktiebolag

Den vanligaste orsaken till att ett aktiebolag tvångslikvideras är att årsredovisningar inte har inkommit till Bolagsverket i tid eller att aktiebolaget saknar behörig styrelse. Bolagsverket är också den myndighet som fattar beslut om tvångslikvidation. Tvångslikvidationer leder dessutom oftast till att aktiebolaget sätts i konkurs. Här utser man uteslutande en advokat som likvidator.

Frivillig likvidation

Ett beslut om frivillig likvidation av aktiebolag fattas med enkel majoritet av ägarna. Det vill säga mer än hälften av totalt angivna röster på stämman. Lite förenklat kan förfarandet till exempel se ut så här när man frivilligt ska likvidera aktiebolag:

  1. Ägarna (majoritetsbeslut) utser en likvidator och aktiebolaget kallar på okända borgenär vilket tar ca 8 månader.
  2. Likvidatorn inkommer därefter med sin slutredovisning till Bolagsverket och överför tillgångarna i aktiebolaget till ägarna.
  3. Nu har aktiebolaget upphört att existera.

Som vanligt finns det undantag. Ett aktiebolag ”dör” egentligen aldrig, mer om detta i bloggen.

Snabblikvidation av bolag

Ovan beskrivning kan verka komplicerad och långdragen för kunder som vill likvidera aktiebolag direkt. Dessa kunder väljer också oftast alternativet snabblikvidation som innebär att Startabolag köper in aktiebolaget för att sedan sköta likvidationsprocessen. Se checklista för den processen här på sidan. Det finns däremot åtgärder som kan vara kostnadseffektiva att vidta före en likvidation. Exempelvis ska revisorn vara avregistrerad före räkenskapsårets utgång, annars blir kostnaden svår att uppskatta.

Likvidera aktiebolag med Startabolag

Per Englund Rydberg på Startabolag är Jur. kand. och godkänd likvidator hos Bolagsverket. Han kan hjälpa er att likvidera aktiebolag. Oavsett om det gäller tvångslikvidation, frivillig likvidation eller snabblikvidation. Mejla info@startabolag.com eller ring 08 54 54 54 54 under kontorstid om ni har frågor.


Kontakta oss för att likvidera ert aktiebolag

  
 
  
  
  

Checklista inför likvidation av aktiebolag

  • Bokför samtliga transaktioner fram till dagens datum och ta fram en uppdaterad balansräkning
  • Bokföring och SIE4 filer ska finnas tillgängligt. Bokföringsfilerna får ni från er redovisningsbyrå eller exporteras enkelt från ert bokföringsprogram.
  • Skattekontots saldo ska stämma med balansräkningen.
  • Säg upp samtliga avtal, försäkringar, kreditkort och betala eventuella leverantörsskulder.
  • Ta fram aktieboken, finns ingen aktiebok så kan vi hjälpa er att rekonstruera dokumentet.