Likvidera aktiebolag

Bolagsparm Likvidation

Ett aktiebolag bildas enligt ett regelstyrt förfarande och meningen är oftast att företaget ska finnas på obestämd tid. Det måste dock finnas ett regelverk som anger hur ett företag ska avvecklas.

Tvångslikvidation

Den vanligaste orsaken till att ett aktiebolag tvångslikvideras är att årsredovisningar inte har inkommit till Bolagsverket i tid eller att aktiebolaget saknar behörig styrelse. Bolagsverket är den myndighet som fattar beslut om tvångslikvidation. Tvångslikvidationer leder oftast till att aktiebolaget sätts i konkurs. Här utses uteslutande en advokat som likvidator.

Frivillig likvidation

Ett beslut om frivillig likvidation fattas med enkel majoritet av ägarna = mer än hälften av totalt angivna röster på stämman. Lite förenklat kan förfarandet se ut så här. Likvidator utses och aktiebolaget kallar på okända borgenär vilket tar 8 månader. Likvidatorn inkommer därefter med sin slutredovisning till Bolagsverket och tillgångarna i aktiebolaget överförs till ägarna. Nu har aktiebolaget upphört att existera. Som vanligt finns det undantag. Ett aktiebolag ”dör” egentligen aldrig, mer om detta i bloggen.

Ovan beskrivning kan verka komplicerad och långdraget för kunder som vill avveckla sina aktiebolag direkt. Dessa kunder väljer oftast alternativet snabbavveckling som innebär att Startabolag köper in aktiebolaget för att sedan sköta likvidationsprocessen. Se checklista nedan.

Det finns åtgärder som kan vara kostnadseffektiva att vidta före en likvidation. Exempelvis ska revisorn vara avregistrerad före räkenskapsårets utgång annars blir kostnaden svår att uppskatta.

Per Rydberg på Startabolag är Jur. kand. och godkänd likvidator hos Bolagsverket. Mejla info@startabolag.com eller ring 08 54 54 54 54 under kontorstid om ni har frågor.


Checklista inför likvidation av aktiebolag

  • Bokför samtliga transaktioner fram till dagens datum och ta fram en uppdaterad balansräkning
  • Bokföring och SIE4 filer ska finnas tillgängligt. Bokföringsfilerna får ni från er redovisningsbyrå eller exporteras enkelt från ert bokföringsprogram.
  • Skattekontots saldo ska stämma med balansräkningen.
  • Säg upp samtliga avtal, försäkringar, kreditkort och betala eventuella leverantörsskulder.
  • Ta fram aktieboken, finns ingen aktiebok så kan vi hjälpa er att rekonstruera dokumentet.