Om bolagets styrelse

Registreringsbevis

Styrelsen skall bestå av minst en ledamot och en suppleant. Består bolagets styrelse av fler än två ledamöter krävs ingen suppleant. Består styrelsen av mer än en ledamot ska ordförande utses. Minst hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna skall vara folkbokförda inom EES. Är någon funktionär folkbokförd utanför Sverige krävs uppgift om folkbokföringsland samt vidimerad passkopia.

Det är styrelsen som utser ordförande, verkställande direktör och som beslutar om firmateckning. Styrelsen är alltid firmatecknare enligt lag. Utöver att styrelsen tecknar firma kan annan firmateckning beslutas. Denna kan exempelvis vara två styrelseledamöter i förening eller ledamoten och suppleanten var för sig. Verkställande direktör tecknar automatiskt firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Minst en av bolagets firmtecknare skall vara bosatt inom EES.

Saknas firmatecknare i Sverige ska en delgivningsbar person bosatt i Sverige utses. Denna person kan ta emot s k delgivningar om bolaget exempelvis råkar i tvist eller får bekymmer med sina betalningar. I och med att den delgivningsbara personen har tagit emot delgivningen så anses bolaget ha fått vetskap i ärendet.

Styrelse, VD och firmatecknare blir behöriga att företräda bolaget från den dag ärendet lämnas in till Bolagsverket.


Ni vet väl att revisorskravet är avskaffat?

Reglerna gäller mindre aktiebolag och är ej tillämpliga om minst 2 av kriterierna nedan är uppfyllda (de två senaste räkenskapsåren).

- Fler än 3 anställda
- Mer än 1,5 milj kronor i balansomslutning
- Mer än 3 milj kronor i nettoomsättning

Två eller flera aktieägare?

Då kan det vara läge att upprätta ett aktieägaravtal. Vi har standardiserade avtal som anpassas till er situation.

Vid köp av lagerbolag erbjuder vi dessa avtal för endast 3 900 kr + moms. En timmes möte med vår bolagsjurist för att diskutera och utforma avtalet ingår i priset.